אלה התקנות לשעת חירום שהממשלה אישרה להגבלת הפעילות של אזרחי ישראל לצורך מניעת התפשטות נגיף הקורונה.

שתפו ב:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
אלה התקנות לשעת חירום שהממשלה אישרה להגבלת הפעילות של אזרחי ישראל לצורך מניעת התפשטות נגיף הקורונה.
רונית זילברשטיין
19/03/2020 | 23:11

אלה התקנות לשעת חירום שהממשלה אישרה להגבלת הפעילות של אזרחי ישראל לצורך מניעת התפשטות נגיף הקורונה.

בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק יסוד: הממשלה, מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה”, מצוין במסמך שעליו חתום ראש הממשלה בנימין נתניהו. “הגדרות בתקנות אלה – ‘אנשים הגרים באותו מקום’ – בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד במקום מגורים אחד; ‘מעסיק’ – מי שמעסיק עובדים; ‘מקום עבודה’ – חצרים שבהם מועסקים עובדים על ידי מעסיק, וכן כל מקום שנעשית בו עבודה לצורכי עסק או משלח יד; ‘מקום עבודה חיוני’ – מקום עבודה שהוא מפעל חיוני או מפעל למתן שירותים קיומיים כהגדרתם בחוק עבודה בשעת חירום, התשכ”ז-1967; ‘עובד’ – לרבות עצמאי, מתנדב, חייל, שוטר, סוהר, ומי שמועסק על ידי מעסיק ומי שנותן שירות בחצריו של מעסיק, בין אם מתקיימים עם המעסיק יחסי עבודה ובין אם לאו.

“צמצום יציאה למרחב הציבורי: אין לצאת ממקום מגורים או ממקום שהיה קבוע אחר למרחב הציבורי אלא לאחת מהפעולות או המטרות הבאות: הגעה של עובד למקום עבודה, וחזרה ממנו; הצטיידות במזון, תרופות ומוצרים חיוניים וקבלת שירותים חיוניים; קבלת שירות רפואי; תרומת דם; הפגנה; פעילות ספורט לא מאורגנת של עד 5 אנשים; יציאה ממקום מגורים, של יחיד או של אנשים הגרים באותו מקום, לזמן קצר ולמקום בקרבת מקום המגורים; יציאה לטקס דתי ובכלל זה לחתונה או הלוויה וכן יציאה לתפילה; יציאה לצורך סיוע לאדם שבשל גילו, בעיה רפואית, קושי או מגבלה, זקוק לעזרה של אדם אחר; יציאה לצורך חיוני.
“כללי התנהגות במרחב הציבורי: מבלי לגרוע מהוראות תקנה 2 , השוהים במרחב הציבורי ינהגו בהתאם לכללים הבאים: שמירה על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם, ככל הניתן, ולמעט בין אנשים הגרים באותו מקום. בנסיעה ברכב פרטי, יהיו עד 2 נוסעים באותו הרכב ולמעט אנשים הגרים באותו מקום; פיסקה זאת לא תחול על נסיעת עובד המועסק במקום עבודה חיוני למקום העבודה וחזרה ממנו.
“שירות משלוחים: בשירות משלוחים למקום מגורים, המשלוח יונח סמוך לפתח בית המגורים, מחוצה לו. אין באמור בתקנות אלה, לגרוע משירותי הובלה ומשלוח של מוצרים.
“הגבלת פעילות מסחר, בילוי ופנאי: לא יפעיל אדם מקום או עסק כמפורט להלן: קניון וכן מתחם קניות הכולל 10 חנויות ומעלה או שהשטח הכולל של החנויות במתחם עולה על 3,000 מ”ר, ולמעט מקום למכירת מזון, בית מרקחת, או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה המצוי בקניון או במתחם כאמור; דיסקוטק, בר, פאב, אולם אירועים, מכון כושר, בריכת שחייה, פארק מים, גן חיות, ספארי, פינת חי, בית מרחץ, בית קולנוע, תיאטרון, ספרייה, מוזיאון ומוסד תרבות אחר, פארק שעשועים, לונה פארק, עסק לטיפול לא רפואי בגוף האדם, מקום לעריכת מופעים וירידים, כלי שיט ציבורי, רכבל, שמורת טבע, גן לאומי, אתר מורשת , ומקום שיש בו אטרקציה תיירותיות; לעניין זה – ‘גן לאומי’ ו’שמורת טבע’ – כהגדרתם בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ”ח-1998.

“אדם יפעיל מקום או עסק כמפורט להלן בתנאים הבאים: בית אוכל ובכלל זה בית אוכל בבית מלון – מותרת מכירת מזון לצריכה מחוץ לבית האוכל; מקום למכירת מזון, בית מרקחת, או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה – כל אלה: המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד, ככל הניתן, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, ולשם כך יסמן מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור שבו יש תור; המחזיק או המפעיל של המקום ימנע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד ולצורך כך יווסת את כניסת המבקרים; חנות שאינה כאמור לעיל, כל אלה: בכל עת ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של 4 לקוחות לכל היותר לכל קופה רושמת פעילה; המחזיק או המפעיל של החנות יקפיד, ככל הניתן, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, ולשם כך יסמן מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור שבו יש תור; המחזיק או המפעיל של החנות ימנע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד ולצורך כך יווסת את כניסת המבקרים.
“עונשין: המפעיל מקום או עסק, בעצמו או באמצעות אחר, בניגוד לתקנה לעיל – מאסר שישה או חודשים או קנס לפי סעיף 61(א()1 )לחוק העונשין, התשל”ז-1977. לעניין זה, ‘מפעיל’ – מי שמפעיל מקום או עסק מהמקומות המפורטים לעיל, ואם הוא עסק טעון רישוי לפי סעיף 4 לחוק רישוי עסקים, התשכ”ח-1968 – בעל הרישיון או בעל ההיתר.

“שמירת דינים: אין בהוראות אלה כדי לגרוע מהוראות צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש), (בידוד בית והוראות שונות), (הוראת שעה), התש”ף-2020 (להלן – צו בידוד בית), צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019), (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית), (הוראת שעה), התש”ף-2020 , צו בריאות העם (נגיף קורונה החדש 2019), (בידוד בבית חולים), (הוראת שעה), התש”ף-2020 וצו בריאות העם (נגיף קורונה החדש 2019), (הגבלת פעילות מוסדות חינוך), (הוראת שעה), תש”ף-2020. ואולם בתקופת תוקפן של תקנות שעת חירום אלה לא יחול סעיף 3ג לצו בידוד בית.
“תוקף: תקנות אלה יעמדו בתוקפן עד יום כ”ו בניסן התש”ף (20 באפריל 2020)”.

שתפו ב:

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

לפוסט הזה יש תגובה אחת

 1. הנדון: החלטת בג”צ: הזכות לחיים גוברת
  החלטת בג”צ עומדת בסתירה להחלטת משרד התיירות/תקנות שע”ח כלהלן: “צימרים: ניתן להפעיל צימרים לצורך שהייה בבידוד בלבד ובכפוף לצווים ולתקנות לשע”ח. בהתאם להנחיות אין להשתמש בצימר למטרות פנאי ואירוח אלא בכורח הנסיבות לבידוד בלבד. המתאכסן בצימר אינו מורשה לצאת מהצימר”-סוף ציטוט.
  אני אזרח, בן 80, המתגורר ב”נאות גולף” בקיסריה. המתחם סגור. מבני המגורים הינם דו/ארבע קומתיים. בכל בניין 52 דירות בממוצע. מסדרונות הגישה לדירות -משותפים. אין צימרים פרטיים. התחככות תמידית בין הדיירים.
  השפעות הגומלין בין הדיירים רבות, ממושכות. אין כל אפשרות לבידוד.
  עו”ד פירשו החלטת משרד התיירות, דלעיל, כך: ניתן להשכיר את הדירות ב”נאות גולף” אך ורק לנשאים/חולים ב”קורונה”.
  בכך שינה משרד התיירות את המטרה לשמה נבנה המקום- נופש. המקום הפך, באחת, לבית חולים/החלמה לחולי “קורונה”.
  החלטת משרד התיירות להפוך מתחם נופש זה לבית חולים מסכן את כל דיירי המתחם. רבים מהם בגילי. גם מבוגרים ממני.
  הממשלה שכרה בתי מלון ייעודיים לשיכון חולי ה”קורונה” במטרה לרכז החולים כדי למנוע הפצת המחלה הנוראית.
  החלטת משרד התיירות, לשכן החולים ב”צימרים” סותרת את מדיניות הממשלה.
  המשך שיכון חולי המגפה ב”נאות גולף” ובאתרים דומים, הנחשבים כ-“צימרים” מסכנים את כלל האוכלוסיה הבריאה.
  המחיר שהמדינה תשלם במקרה שחולה בודד יפיץ המחלה באתרים בהם חיים אנשים בלתי נגועים במחלה ידמה לאשר נעשה כיום במגזר הערבי, בירושלים, בבני ברק, באפרת ועוד. הקטסטרופה תחגוג.
  לאור החלטת בג”צ שזכות החיים גוברת, אזי, חובה לשנות ההחלטה, במהרה. יש לאסור איסור מוחלט השכרת מבני מגורים בסביבה לא נגועה לנשאי/חולים ב”קורונה”.
  לא מאוחר כדי להציל האוכלוסיה הבריאה מפני הידבקות. שע”ח שהוכרזה אסור שתהיה מטריה להחליא הציבור.
  אם, חס ושלום, הממשלה לא תתעורר ולא תנקוט בצעדים הנדרשים, הרי הפסוק ששנינו במסכת סנהדרין: “לפיכך נברא אדם יחידי בעולם, ללמד שכל המאבד נפש אחת, מעלים עליו כאילו איבד עולם מלא; וכל המקיים נפש אחת, מעלים עליו כאילו קיים עולם מלא”
  לא יתקיים.
  באשר להצלת נפש אחת, ייהפך ל-“כל המדביק נפש אחת כאילו הדביק עולם מלא”-שהוא מנוגד לנכתב במסכת סנהדרין ולפסיקת בג”צ.
  “זכות זו, לחיים, היא זכות חוקתית בסיסית, הנתונה לכל אדם בישראל

כתיבת תגובה

סגירת תפריט
נגישות