ברוכים הגולשים לאתר האינטרנט רד סי תקשורת Red C תקשורת. להלן פרטים שחשוב לנו להביא לידיעתכם לתועלת הדדית.

האתר מנוהל ומופעל על-ידי "רד סי תקשורת" . השימוש באתר מחייב עמידה בכמה תנאים והסכמות , והמשך השימוש באתר Red C מעיד על הסכמתכם לתנאים אלה, אנא קראו אותם בקפידה. תנאי השימוש באתר Red C מנוסחים מכאן ואילך בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

מידע באתר Red C 
המידע המקוון שמצוי באתר Red C , הפרסומות המופיעות בו וכן קישורים מתוך הכתבות והמידע Red C תקשורת מפרסמת באתר, מאפשרים למצוא ולהגיע למידע ותכנים המתפרסמים באינטרנט בכלל. מרבית המידע והתכנים הללו אינם מתפרסמים כמובן על ידי Red C תקשורת או מטעמה. יתכן שתמצא שמידע ותכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, פוגעים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. Red C תקשורת מבהירה בזה כי אינה אחראית בכל צורה שהיא לתוכנם של האתרים שאליהם מוליכים קישורים מהכתבות, הפרסומות או החומר המערכתי באתר Red C . כמו כן, אין באפשרות Red C תקשורת לקבוע עד כמה המידע באתרים חיצוניים אלה ובפרסומות מהימן , אם בכלל, ואם מידע זה שלם, מדויק או עדכני.

Red C תקשורת אינה שולטת במידע המתפרסם באתרים שאליהם מקשרים אתר Red C בכלל ואינה מפקחת עליהם. Red C איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר Red C יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר האינטרנט הנכון או לאתר פעיל כלשהו. העובדה שתמצא באתר Red C קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

Red C רשאית לסלק מאתר Red C קישורים שנכללו בהם בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט. Red C תקשורת לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המתפרסם באתרים חיצוניים, פרסומות שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר Red C , ובפרט מנוע החיפוש.

באתרי Red C מתפרסם מידע – כדוגמת מחירונים ו/או טבלאות ובהן נתונים שונים. מידע זה מוגש כשירות לציבור בלבד והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. Red C אינה אחראית על תוכנו של המידע. קודם להסתמכות על כל מידע כאמור, מומלץ לבדוק במקרה המתאים את תוכנו באופן עצמאי.

מידע כלכלי 
Red C פועלת כמיטב יכולתה כדי לרכז ולעבד נתונים שונים ומידע תוך זמן קצר מקבלתם. עם זאת יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יפלו טעויות. בנוסף, המידע עשוי לא להיות מעודכן במועד פרסומו. לכן, אם ברצונך להשתמש במידע זה עליך לבדוק אותו ולאמתו טרם השימוש. Red C לא תישא באחריות לטעויות בנתונים, ואין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת חיובית בדבר רכישת מוצרים שונים. לכן, כל החלטה בדבר השימוש במידע הכלכלי שתמצא באתר Red C תיעשה על אחריותך בלבד.

מידע שמוסרים משתמשים באתר Red C יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט. עובדה זו אמורה לעודד כל משתמש לנהוג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) , וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר Red C או פרסום איזה מפרטיך בהם. מומלץ לנהוג במסירת המידע ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

Red C מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה למידע שמפרסמים משתמשים באתר Red C בכלל. התייחס למידע זה בזהירות ובקפידה. מידע כזה איננו תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת עורכי דין, או רופאים, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.

בנוסף לאמור לעיל, Red C לא תישא באחריות למידע, תכנים, מודעות והצעות מסחריות, שיתפרסמו באתר Red C על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם, קבלתם או שימוש בהם.

מדיניות פרטיות 
Red C מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר Red C . מדיניות הפרטיות העדכנית של האתרים נמצאת בכל עת בכתובת Red C, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא מעת לעת את פרטי המדיניות.

מידע מסחרי, פרסומות ומודעות לוח 
אתר Red C כוללים מידע מסחרי, הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. מידע כאמור יכול שיהיה בטקסט, בתמונות, בקול או במולטימדיה.

Red C לא תישא בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי, הפרסומות ומודעות הלוח שיפורסמו באתר Red C .

Red C אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתוכן המודעות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים. שוב יודגש כי פרסום מידע מסחרי, פרסומות או מודעות באתר Red C אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר Red C תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. Red C איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בפרסומות ובמודעות המתפרסמות באתר Red C או ירכשו באמצעותן, לרבות בקשר עם אספקתם, תנאי התשלום בגינם וכל מרכיב אחר בעסקאות אלו. כן לא תישא Red C באחריות לנזק שייגרם למי שיתקשר בעסקה כאמור.

לצד חלק מן המודעות באתר Red C יופיעו קישורים למחירונים שונים או מידע בנושא שכר. אין לראות במחירונים אלה או במידע משום המלצה מצידה של Red C לקניית נכסים או שירותים, ובכל מקרה אין המחירונים או המידע מהווים תחליף מכל סוג שהוא לבדיקה על-ידי שמאי מקרקעין מוסמך, מכון בדיקה מוסמך לבדיקת רכב או כל גורם מוסמך אחר, לפי העניין. Red C אינה אחראית בשום צורה שהיא לנכונותו של המידע הכלול במחירונים.

 

קניין רוחני 
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר Red C – לרבות בשם וסימני המסחר Red C , רד סי תקשורת, בעיצוב האתרים, בתכנים המתפרסמים בהם על-ידי Red C או מטעמה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בהם – הנן של Red C תקשורת בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר בכל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של Red C , לפי העניין – בכתב ומראש.

באתר Red C נמצאים תכנים המתפרסמים על-פי הסכם בין Red C תקשורת לבין צד שלישי. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצד השלישי, שהרשה ל Red C תקשורת להשתמש באותם תכנים. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לציבור תכנים אלה או את סימני המסחר הנלווים אליהם, או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בתכנים אלה.

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתרים הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש, כאמור לעיל, בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

כאשר אתה מוסר מידע המיועד לפרסום באתר Red C , אתה מאשר בעצם מסירתו לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בו וכי הנך רשאי למוסרו לפרסום. במסירת המידע לפרסום אתה מקנה ל Red C תקשורת רשיון-חינם, כלל עולמי, לא בלעדי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתה בכל אחד מאתרי האינטרנט של Red C תקשורת.

אחריות Red C תקשורת 
השירותים והמידע באתר Red C ניתנים לשימוש כמות שהם ( AS IS ) ,בכפוף לבדיקה של המשתמש כאמור לעיל. לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. מוצהר ומוסכם כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי Red C תקשורת בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום פרטים, מידע או קבצים מטעמך באתר Red C . השימוש בשירותים ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

Red C תקשורת אינה מתחייבת, כי למסרים, למידע או למודעות שתפרסם באתר Red C תהיה היענות. Red C תקשורת אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב למידע שתפרסם, ולכן לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. Red C תקשורת לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על-ידך.

כל החלטה שתקבל ביחס למידע שהתפרסם באתר Red C הינה באחריותך המלאה בלבד. הנהלת אתר Red C אינה מתחייבת כי פרטים הנמסרים באתר Red C על-ידי משתמשי האתרים יהיו מלאים, נכונים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. יודגש כי Red C עצמה אינה מכירה את משתמשי האתרים, ואין ביכולתה לבקר את אמיתות המידע שהם מוסרים לפרסום. Red C תקשורת לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע ממידע שפורסם באתר Red C זה על-ידי צדדים שלישיים.

שינויים ותקלות באתרים והפסקת השירות 
Red C תקשורת אינה מתחייבת שהשירותים באתר Red C לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי Red C או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל Red C או אצל מי מספקיה.

Red C תקשורת תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את מראם, היקפם, תוכנם וזמינותם של השירותים הניתנים באתר Red C וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי Red C תקשורת בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

Red C תקשורת רשאית להפסיק בכל עת את מתן שירות האתר, Red C תקשורת תפרסם באתר Red C הודעה על הפסקת השירותים המתוכננת לפחות 30 ימים מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק Red C תקשורת את החומר הכלול באתר Red C למשך שלושים ימים נוספים, ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

מבלי לפגוע באמור לעיל, אין Red C תקשורת אחראית לכל אובדן של מידע מכל סוג, שייגרם מכל סיבה שהיא. לא תישמע כל טענה נגד Red C תקשורת שמקורה בהסתמכות כלשהי על מידע שהתפרסם בזמן מסוים באתר Red C

דין ומקום שיפוט 
על השימוש באתר Red C יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות אילת והדרום בישראל.